• هرچند این محصولات به‌طور صددرصد مانع انجام فعالیت سارقان نمی‌شود، اما تا حد بسیار زیادی می‌تواند از سرعت انجام کار آنها بکاهد و در نتیجه آنها را از تصمیم سرقت در مواجهه با این‌گونه تجهیزات باز دارد.

  رویا حبیبی
  رویا حبیبی طراح وب
 • هرچند این محصولات به‌طور صددرصد مانع انجام فعالیت سارقان نمی‌شود، اما تا حد بسیار زیادی می‌تواند از سرعت انجام کار آنها بکاهد و در نتیجه آنها را از تصمیم سرقت در مواجهه با این‌گونه تجهیزات باز دارد.

  آرش اوحدی
  آرش اوحدی مدیر کل
 • هرچند این محصولات به‌طور صددرصد مانع انجام فعالیت سارقان نمی‌شود، اما تا حد بسیار زیادی می‌تواند از سرعت انجام کار آنها بکاهد و در نتیجه آنها را از تصمیم سرقت در مواجهه با این‌گونه تجهیزات باز دارد.

  ملیکا فائز
  ملیکا فائز طراح وب