محلول شفاف سازی چراغ اتومبیل برای اولین بار درایران

محلول شفاف سازی چراغ اتومبیل برای اولین بار درایران
بدون تعویض کاسه چراغ جلو اتومبیل
جهت پاک کردن زردی ،جرم ،لک سفید روی طلق چراغ فقط کافی چند قطره از این محصول رو با پنبه روی طلق چراغ مالش بدهید
با استفاده از این محلول جرمی زردی چراغ از بین میرود واز خستگی چشمهادرطول رانندگی درشب جلو گیری میکند

مطالب مشابه

نظرات